Popular Destination – Rajasthan

Simply Jaipur

 • 2 Nights / 3 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Jaipur (2N)

Simply Udaipur

 • 2 Nights / 3 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Udaipur (2N)

Udaipur Hues

 • 3 Nights / 4 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Udaipur (3N)

Simply Jodhpur

 • 2 Nights / 3 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Jodhpur (2N)

Simply Jaisalmer

 • 2 Nights / 3 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Jaisalmer (2N)

Simply Ranthambore

 • 2 Nights / 3 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Ranthambore (2N)

Simply Mount Abu

 • 2 Nights / 3 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Mount Abu (2N)

Romantic Rajasthan

 • 3 Nights / 4 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Udaipur (2N) / Mount Abu (1N)

Beauty of Rajasthan

 • 5 Nights / 6 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Jaipur (2N) / Udaipur (2N) / Mount Abu (1N)

Jewels of Marwar

 • 6 Nights / 7 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Jaipur (2N) / Jodhpur (2N) / Jaisalmer (2N)

Finest in Rajasthan

 • 5 Nights / 6 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Udaipur (2N) / Jodhpur (1N) / Jaisalmer (2N)

Finest in Marwar

 • 5 Nights / 6 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Jaipur (2N) / Jodhpur (1N) / Udaipur (2N)

Jaipur & Ranthambore Holiday

 • 4 Nights / 5 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Jaipur (2N) / Ranthambore (2N)

Colorful Rajasthan

 • 7 Nights / 8 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Jaipur (2N) / Jodhpur (1N) / Jaisalmer (2N) / Udaipur (2N)

Simply Bikaner

 • 2 Nights / 3 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Bikaner (2N)

Grand Rajasthan trip

 • 14 Nights / 15 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Jaipur (Ajmer, Puskar) (3N) / Bikaner (2N) / Jaisalmer (2N) / Jodhpur (2N) / Mount Abu (2N) / Udaipur (2N) / Jaipur (1N)

Golden triangle with Grand Rajasthan trip

 • 17 Nights / 18 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Delhi (2N) / Agra (1N) / Jaipur (Ajmer, Puskar) (3N) / Bikaner (2N) / Jaisalmer (2N) / Jodhpur (2N) / Mount Abu (2N) / Udaipur (2N) / Jaipur (1N)

Customized Rajasthan

 • 3-14 Nights / 4-15 Days
 • From Kolkata / Delhi
 • Fully customized trip