Popular Destination – Kashmir & Ladakh

Exotic Kashmir

 • 6 Nights / 7 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Srinagar (1N) / Pahalgam (2N) / Gulmarg (1N) / Srinagar (2N)

Heavenly Kashmir

 • 4 Nights / 5 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Srinagar (1N) / Pahalgam (1N) / Gulmarg (1N) / Srinagar (1N)

Kashmir- Gulmarg Escape

 • 5 Nights / 6 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Srinagar (2N) / Gulmarg (2N) / Srinagar (1N)

Kashmir- Pahalgam Escape

 • 5 Nights / 6 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Srinagar (2N) / Pahalgam (2N) / Srinagar (1N)

Great Lakes of Kashmir

 • 7 Nights / 8 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Srinagar (1N) / Nichnai (1N) / Vishansar (2N) / Gadsar Lake (1N)

Kashmir with Sonmarg

 • 7 Nights / 8 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Srinagar (2N) / Pahalgam (2N) / Gulmarg (2N) / Srinagar (1N)

Kashmir with Vaishno Devi

 • 8 Nights / 9 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Katra (2N) / Pahalgam (2N) / Gulmarg (2N) / Srinagar (2N)

Maa Vaishnodevi Darsan

 • 4 Nights / 5 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Katra (2N) / Patnitop (2N)

Maa Vaishnodevi Darsan (Helicopter)

 • 2 Nights / 3 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Katra (2N)

Customized Kashmir Trip

 • 4-9 Nights / 5-10 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Fully Customized.

Diversity of Kashmir & Ladakh

 • 8 Nights / 9 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Srinagar (1N) / Kargil (1N) / Leh (2N) / Nubra Valley (1N) / Leh (1N) / Pangong (1N) / Leh (1N)

Magical Ladakh

 • 6 Nights / 7 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Leh (2N) / Nubra Valley (1N) / Pangong (1N) / Leh (2N)

Splendid Ladakh

 • 8 Nights / 9 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Leh (2N) / Nubra Valley (2N) / Pangong (1N) / Tso Moriri (1N) / Leh (2N)

Ladakh with Nubra

 • 4 Nights / 5 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Leh (2N) / Nubra Valley (1N) / Leh (1N)

Delightful Ladakh

 • 2-4 Nights / 3-5 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Leh (2N) / (3N) / (4N)

Leh with Pangong

 • 4 Nights / 5 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Leh (2N) / Pangong (1N) / Leh (1N)

Incredible Ladakh

 • 8 Nights / 9 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Leh (1N) / Alchi (1N) / Leh (1N) / Nubra Valley (1N) / Pangong (1N) / Leh (3N)

Lakes and Passes of Ladakh

 • 9 Nights / 10 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Leh (2N) / Nubra Valley (1N) / Pangong (1N) / Tso Moriri (1N) /  Tso Kar (1N) / Leh (3N)

Full Ladakh

 • 11 Nights / 12 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Leh (2N) / Kargil (2N) / Leh (1N) / Nubra Valley (2N) / Pangong (1N) / Tso Moriri (1N) / Leh (2N)

Ladakh - Kargil with Nubra

 • 7 Nights / 8 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Leh (1N) / Kargil (3N) / Leh (1N) / Nubra Valley (1N) / Leh (1N)

Trans Himalayan Trip

 • 9 Nights / 10 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Manali (1N) / Sarchu (1N) / Tso Moriri (1N) / Leh (2N) /  Nubra Valley (1N) / Leh (1N) / Pangong (1N) / Leh (1N)

Customized Ladakh Trip

 • 4-9 Nights / 5-10 Days
 • From Delhi / Kolkata
 • Fully Customized